Home E-books PDF-versie

 

 

 

 

De glazen poort

 

Hoofdstuk 1

a

d

ge.luk

 

a.gen.ten

daar.bo.ven

ge.maakt

 

a.gent

daar.na

ge.plaatst

 

aan.kon

daar.om

ge.red

 

aan.lo.pen

die.pe

ge.sprek

 

aan.ne.men

diep.be.droefd

ge.spro.ken

 

ach.ter

dier.ba.re

ge.von.den

 

af.scheid

din.gen

ge.wor.den

 

al.le

doch.ter

ge.zegd

 

al.le.maal

door.drin.gend

Gie.len

 

al.leen

dra.gen

gis.te.ren

 

al.tijd

e

gla.zen

 

an.de.re

e.ni.ge

Go.li.ath

 

an.ders

e.re

Goe.an

 

As.te.ri.a

e.ven

goe.den

 

at.mos.feer

ech.ter

gro.te

 

b

ei.gen

h

 

be.droefd

ei.gen.lijk

haal.de

 

be.gra.ven

en.ke.le

han.gen

 

be.kend

er.bij

He.run.gen

 

be.ne.den

er.gens

heb.ben

 

be.slo.ten

er.mee

hel.pen

 

be.stuurs.za.ken

erf.je

her.in.ne.rin.gen

 

be.te.re

ern.stig

hoofd.stuk

 

be.ter

f

hui.len

 

beet.je

fi.guur

hui.ze

 

bes.te

g

huis.ka.mer

 

bla.de.ren

ge.ar.ri.veerd

i

 

blij.ven

ge.beur.te.nis.sen

I.rak

 

bloe.men

ge.daan

I.ta.liaan.se

 

bo.ven

ge.gaan

ij.lings

 

broe.den

ge.ge.ven

in.druk

 

bui.ten

ge.heu.gen

j

 

bur.ge.mees.ter

ge.ko.men

jon.ge

 

c

ge.legd

jul.lie

 

co.py.right

ge.lo.ven

 

 

 

 

 

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

 

 

k

n

stads.dich.ter

 

Ka.pi

na.me.lijk

ster.ren

 

kin.de.ren

nach.te.gaal

sterf.ge.val

 

kleur.re.li.f

ne.men

stra.len

 

ko.men

o

strik.jes

 

ko.pie

o.ma

t

 

kof.fer

O.mas

Ta.ji.ri

 

kun.ste.naar

o.ver.al

ten.min.ste

 

kus.sen

on.ge.zond

tra.nen

 

l

ont.moet

treu.ren

 

la.chen

op.ge.wek.te

treur.wilg

 

La.ri.lo

op.nieuw

tril.de

 

lang.zaam

ou.de

v

 

las.ti.ge

p

val.len

 

le.ven

pa.pe.gaai

Ven.koe.len

 

leef.de

paad.je

Ven.loos

 

let.ter.gre.pen

Pi.ka

ver.an.de.ren

 

lied.jes

Plof.fer

ver.driet

 

lief.de

pra.ten

ver.kild

 

lief.des.lied.je

pre.cies

ver.liefd

 

lief.heeft

r

ver.lo.ren

 

lig.gen

rei.zen

ver.ont.waar.di.ging

 

m

reu.zin

ver.plicht

 

Ma.ris.ka

rich.ting

ver.scho.len

 

me.tho.de

ro.de

ver.vol.gens

 

me.vrouw

rond.om

ver.za.me.len

 

mee.gaat

ruim.te

voe.ten

 

meest.al

s

voor.zien

 

meis.je

sa.men

vroe.ger

 

men.sen

Schan.de.lo

w

 

mis.sen

schat.ten

wak.ker

 

mo.ment

sche.mer

wan.de.len

 

moe.der

se.rie

wan.gen

 

moe.ten

sna.vel

we.reld

 

moei.lij.ke

som.ber.heid

we.ten

 

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

 

wer.den

wijs.heid

wor.den

z

zeg.gen

zelf.stan.dig

zich.zelf

zo.mer

zoon.tje

zul.len

 

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

 

 

 

Hoofdstuk 2

a

g

in.di.aan

aar.ze.lend

ge.beurt

j

als.of

ge.rfd

Jos.ko

b

ge.hei.me

Jos.kos

be.gin.nen

ge.hei.men

juis.te

be.gint

ge.heim.zin.ni.ge

k

be.groet

ge.kloek

ken.de

be.na.dert

ge.lijk

kleu.ren

be.paal.de

ge.luk.kig

kof.fer.reis

be.vrie.zen

ge.schenk

krach.ten

be.waard

ge.schon.ken

krij.gen

be.zoch.ten

ge.sle.pen

l

be.zoek

ge.val

la.ten

be.zwa.ren

ge.wacht

lo.ge.ren

bij.na

ge.wend

m

bla.den

ge.woon.ste

ma.gi.sche

blad.zij.de

glas.ke.tier

ma.ken

bre.ken

glas.ke.tiers

maak.te

bren.gen

glim.men.de

min.der

d

Go.zal

mis.schien

daar.in

h

mon.sters

dap.pe.re

haas.tig

mus.ke.tiers

de.mo.nen

har.te.lijk

n

de.ze

he.le.maal

na.der

der.de

her.bergt

na.druk.ke.lijk

do.de.lij.ke

hoe.ven

na.tuur.lijk

dui.de.lij.ke

hoofd.tooi

nieuws.gie.rig

dui.zend

i

nog.al

duis.ter.nis

ie.de.re

o

e

ie.der.een

o.lie

eer.ste

in.der.daad

o.pa

ein.de.lijk

in.di.a.nen

o.pen.ba.ren

el.kaar

in.di.a.nen.boe.ken

o.pen.lig.gen

el.ke

in.di.a.nen.stam.men

o.ver

en.thou.si.ast

in.di.a.nen.zoon

o.ver.han.digt

 

 

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

 

 

o.ver.komt

steek.wa.pens

voor.zich.tig

o.ver.stuur

t

voort.zet.ten

om.dat

ta.len.ten

vre.de

on.der

te.gen

w

on.we.tend.heid

te.rug

wa.ter

on.ze

te.rug.ge.keerd

waar.o.ver

ont.ra.fe.len

te.rug.ko.men

wach.ten

ont.ra.feld

u

wan.ten

ont.slui.e.ren

uit.ge.voerd

weg.vloeit

ont.slui.ten

v

wel.kom

ont.wa.ken

va.der

wen.nen

op.drach.ten

va.kan.tie

wij.ze

op.dracht

van.daag

z

op.ge.wekt

van.gen

ze.ker

op.lich.ten

vast.hou.den

zit.ten

ou.ders

ve.len

zo.als

p

ve.ren

zor.gen

pau.ze

vecht.lus.ti.ge

zorg.vul.dig

peer.tjes

vei.lig

 

per.ka.ment

ver.baasd

 

plas.je

ver.deelt

 

pren.ten

ver.dwe.nen

 

pren.ten.boek

ver.guld

 

pris.ma

ver.keer.de

 

pro.fe.tisch

ver.schiet

 

r

ver.schil.len.de

 

raad.sels

ver.trou.wen

 

re.gels

ver.trouwt

 

re.gen.boog

ver.vul.len

 

re.laxed

ver.zucht

 

rood.le.ren

vo.ren

 

rus.tig

vol.gens

 

s

vol.was.sen

 

schep.ping

volg.or.de

 

sla.gen

voor.bij

 

stap.pen

voor.lo.pig

 

 

 

 

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

 

 

 

Hoofdstuk 3

a

drin.gen

he.le

a.ke.li.ge

droom.de

hij.gend

a.ke.lig

duim.pje

ho.ge

a.vond

e

ho.ren

af.kom.stig

e.mo.tie

hoog.ge.berg.te

An.des

e.ten

hou.den

An.des.ge.berg.te

ech.te

i

b

erf.ge.naam

ijs.klont.je

ba.lans

f

in.di.a.nen.pap

be.deesd

fan.ta.sie

in.stap.ten

be.den.ken

fel.blon.de

in.trok

be.hoor.lijk

g

j

be.la.gen

ge.beu.ren

jam.mer

be.nauwd

ge.boor.te

jon.gen

be.slui.ten

ge.diend

jon.gens.haar

be.stond

ge.dra.gen

k

be.vro.ren

ge.droomd

klau.te.ren

be.ze.ten

ge.le.gen

klei.ne

ber.gen

ge.loof

klein.zoon

berg.schoe.nen

ge.mak.ke.lij.ker

kleur.rij.ke

berg.top.pen

ge.meen

klont.je

bij.staat

ge.rust

kor.da.te

bij.zon.de.re

ge.teld

krij.send

blon.de

ge.to.verd

kun.nen

Bo.li.vi.a

ge.we.ten

l

c

ge.weest

la.chend

con.dor

ge.woon

la.ter

d

ge.zien

lan.den

da.gen

gees.te.lijk

lei.der

de.mon

groot.te

lek.ker

de.tails

groot.va.der

lo.pen

die.naar

h

loei.gro.te

die.nen

ha.ren

lu.ci.fers

die.ren

haar.vlecht

m

dien.sten

had.den

me.teen

door.ge.sla.gen

har.de

mee.ge.ge.ven

 

 

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

 

 

meel.pap

sla.pen

vre.se.lijk

mi.s.re

sma.ke.lijk

vrien.de.lijk

moei.lijk

smel.ten

vrien.den

moei.te

som.mi.ge

vruch.ten

mor.gen

ste.nen

w

n

stel.len

wa.re

na.dat

stem.men

wa.ter.bron

na.tuur

ster.ven

wa.ter.bron.nen

neer.ge.legd

t

waar.mee

neer.leg.de

tal.lo.ze

waar.toe

nie.mand

te.rug.vin.den

warm.te

no.dig

te.rug.vindt

weg.flit.sen

no.ten

tem.po

wij.de

o

ter.ro.ri.se.ren

wij.zen

o.gen

ter.wijl

wil.len

o.gen.blik

tij.den

wo.nen

och.tend

T-shirt

woon.de

on.mo.ge.lijk

twin.tig

z

ont.dooid

v

zeld.zaam

ont.van.gen

van.uit

zelf.be.wust

ont.vouwt

ve.le

zelf.ver.ze.kerd

op.per.hoofd

ver.an.derd

zie.len

op.zij

ver.der

zo.dat

p

ver.drij.ven

zo.iets

par.kie.ten

ver.ja.gen

zo.veel

prach.ti.ge

ver.trek.ken

zoe.ken

pron.ken

ver.zin.sel

zou.den

r

vin.den

Zuid-A.me.ri.ka

re.gel.ma.tig

vleu.gels

zul.ke

re.so.luut

vlie.gen

 

ril.len

vo.gel

 

rond.snuf.fe.len.de

vo.gels

 

rots.grond

voe.gen

 

s

vol.gen.de

 

scher.pe

vol.ko.men

 

sjou.wen

voor.va.de.ren

 

 

 

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

 

 

 

Hoofdstuk 4

a

don.ker

ge.van.gen

 

a.von.tu.ren

dood.ge.gaan

ge.ven

 

a.von.tuur

dorps.be.wo.ners

ge.vlo.gen

 

aan.hou.den

droom.beel.den

ge.vraagd

 

aan.kij.ken

dui.de.lijk

ge.zicht

 

aan.ko.men

duis.te.re

groei.en

 

aan.pak.ken

e

h

 

ach.te.ren

een.maal

ha.len

 

af.lei.den

ein.de

haas.je

 

al.lee

em.mers

han.den

 

als.je.blieft

er.aan

han.gend

 

b

er.ge

houd.greep

 

be.dwang

er.in

i

 

be.ne

er.naar.toe

I.ris

 

be.sluipt

f

ijs.klont.jes.mon.ster

 

be.te.ke.nis

flin.ke

ijs.mas.sa

 

be.wa.ken

flink.ste

in.gang

 

be.waak

g

in.ner.lijk

 

be.waak.ster

ge.brui.ken

j

 

be.waar

ge.con.cen.treerd

je.zelf

 

be.weegt

ge.daan.te

k

 

be.werkt

ge.daan.ten

Ka.pis

 

be.won.de.rend

ge.deel.te.lijk

ka.toen

 

bei.de

ge.haald

ken.nen

 

berg.grot

ge.r.ri.teerd

kij.ken

 

bij.staan

ge.klaard

klei.ner

 

bin.nen

ge.kost

klein.doch.ter

 

blok.je

ge.kre.gen

krach.tig

 

bron.wa.ter

ge.le.den

l

 

c

ge.lukt

le.ren

 

con.cen.tra.tie

ge.mak.ke.lijk

li.chaam

 

d

ge.noeg

lief.lij.ke

 

dap.per

ge.pro.beerd

lij.ken

 

dap.per.ste

ge.raakt

lo.gisch

 

den.ken

ge.richt

los.ge.wurmd

 

don.ke.re

ge.schrok.ken

 

 

 

 

 

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

 

 

 

 

m

sterk.te

waar.om

 

mees.ter

stin.ken.de

wan.neer

 

mi.nu.ten

stuk.ken

we.melt

 

mid.dag.zon

t

weer.kaatst

 

mo.gen

te.gen.o.ver

weg.gaan

 

mooi.e

tijd.je

wel.ke

 

mop.pert

trou.wens

wenk.brau.wen

 

n

tus.sen

wur.men

 

neus.gat

tus.sen.tij.den

z

 

nip.per.tje

twee.de

zak.doek

 

no.ta

u

 

 

o

uit.ge.scha.keld

 

 

o.ver.la.ten

v

 

 

on.her.ken.baar

va.ker

 

 

op.los.sen

val.se

 

 

p

vast.klon.tert

 

 

pak.ken

vech.ten

 

 

plan.ten.strik.ken

ver.an.dert

 

 

pleis.ter

ver.blin.den

 

 

plot.se.ling

ver.blind

 

 

po.ten

ver.bor.gen

 

 

pro.be.ren

ver.hin.de.ren

 

 

pro.beer

ver.klaard

 

 

puin.hoop

ver.klon.terd

 

 

r

ver.mom.de

 

 

rots.blok

ver.mom.men

 

 

s

ver.stopt

 

 

schaar.se

ver.te

 

 

scheer.spie.gel

ver.wacht

 

 

schreeu.wen

ver.war.ring

 

 

schroei.en.de

vier.kant

 

 

schroei.lucht

vol.le

 

 

si.tu.a.ties

vreug.de

 

 

spie.gel

vries.kast

 

 

sta.ren

w

 

 

ster.ker

wa.pen

 

 

 

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

 

 

Hoofdstuk 5

a

c

ge.hol.pen

a.demt

ca.deau

ge.hoord

a.part

co.ma

ge.hurkt

aan.deed

com.mu.ni.ce.ren

ge.kleur.de

aan.ge.val.len

com.pu.ter.a.ni.ma.ties

ge.leer.den

aan.geeft

con.sta.teert

ge.leerd

aan.heeft

d

ge.lei.de.lijk

aar.de.kleur

daar.mee

ge.merkt

aar.de.men.sen

de.pres.sief

ge.neest

aar.zelt

dek.sel

ge.rust.stel.ling

af.beel.ding

dich.ter.bij

ge.schie.de.nis

al.le.bei

doc.to.ren

ge.te.kend

an.de.ren

dom.me

ge.we.zen

ar.men

dood.von.nis

ge.wond

ar.ri.ve.ren

dood.von.nis.sen

ge.zond

b

doods.kist

gees.tes.oog

be.dien.den

door.gaans

gis.sen

be.drukt

door.tas.tend

go.den

be.greep

door.zich.tig

go.den.mens

be.grijpt

e

golf.leng.ten

be.han.deld

E.gyp.te

grie.ze.lig

be.n.vloedt

E.gyp.ti.sche

grij.ze

be.lo.ven

er.op

groe.ne

be.loof

f

groen.blau.we

be.nieuwd

fa.mi.lie

h

be.schik.ken

fa.ra.o

hard.op

be.staan

fa.ra.o.bloed

he.laas

be.staat

fa.ra.o.zo.nen

he.vi.ge

be.stem.ming

fa.ra.os

heel.al

be.we.gen

g

hel.der

be.wo.ners

ga.ven

her.steld

bij.zon.ders

ge.beurd

heu.vels

blauw.groe.ne

ge.bracht

ho.pe.lijk

blauw.groen

ge.dach.te.spin.sel

hon.ger

bo.ven.dien

ge.dach.ten

hui.len.de

bru.taal

ge.drag

 

 

 

 

 

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

 

 

 

 

i

o

raak.te

 

 

i.dee

o.gen.blik.ke.lijk

Ram.ses

 

 

in.ge.trok.ken

o.ran.je

ren.nen

 

 

in.mid.dels

O.ri.on

rin.gen

 

 

j

O.sis

roe.pen

 

 

ju.weel

o.ver.leg.gen

s

 

 

k

on.be.ken.de

Sa.tur.nus

 

 

ka.mer

on.be.schaafd

sar.co.faag

 

 

kic.ken

on.der.hand

schie.ten

 

 

kle.ren

on.der.nam

schit.te.ren

 

 

ko.nink.lijk

on.der.weg

se.ri.eu.zer

 

 

kon.den

on.mid.del.lijk

si.naas.ap.pe.len

 

 

kor.rels

ont.hou.den

si.tu.a.tie

 

 

kost.baars

ont.trek.ken

sinds.dien

 

 

kou.der

op.ge.to.gen

sloe.gen

 

 

kra.len

op.ge.won.den

spa.ren

 

 

kwa.men

op.los.sing

span.nend

 

 

l

op.neemt

speel.de

 

 

las.tig

op.stijgt

spre.ken

 

 

le.vend

or.de

ste.ken

 

 

lich.te

p

ster.ren.beeld

 

 

lie.ver

pi.ra.mi.de

ster.ren.groep

 

 

lief.de.vol.le

pi.ra.mi.de.reis

stik.ken

 

 

m

pla.ne.ten

t

 

 

ma.nier

pla.neet

te.ge.lijk

 

 

mee.ge.maakt

Plei.a.den

te.recht

 

 

mees.te

plots.klaps

te.rug.ge.ko.men

 

 

mi.nuut

prach.tig

te.rug.komt

 

 

mijn.heer

pret.ti.ger

te.rug.rei.zen

 

 

mis.ge.gaan

pries.ters

te.rug.reis

 

 

mo.ge.lijk

pro.beert

te.vre.den

 

 

n

pro.ble.men

tin.ten

 

 

na.rig.heid

pro.jec.tie

toe.rei.kend

 

 

ner.gens

r

toe.snel.len

 

 

nor.maal

ra.zend

 

 

 

 

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

 

 

u

we.zens

uit.ge.von.den

weg.ge.legd

uit.staan

win.ter

uit.vaar.di.gen

win.ter.tijd

uit.ziet

woon.ge.bied

v

woor.den

vaar.di.gen

x

ver.blijf

Xan.der

ver.de.di.gen

z

ver.haal

ze.nuw.ach.tig

ver.ont.waar.digd

zie.ken

ver.re

zie.len.reis

ver.schie.ten

ziek.bed

ver.tel.len

zo.doen.de

ver.telt

zo.ge.naam.de

ver.volgt

zo.ver

vie.ren

zon.der

vij.an.de.lij.ke

zon.licht

vij.an.di.ge

zui.den

vloei.baar

zuur.stof

voe.len

 

vol.bren.gen

 

vol.gend

 

vol.le.dig

 

von.nis.sen

 

voor.aan

 

voor.be.hou.den

 

voor.ge.val.len

 

voor.zo.ver

 

vreem.de

 

w

 

wa.ren

 

waar.ne.men

 

waar.schijn.lijk

 

war.me

 

we.zen

 

 

 

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

 

 

Hoofdstuk 6

a

e

j

aan.blik

e.ne

jon.gens

aan.wij.zing

eeu.wen

ja.loers

aard.se

f

ja.ren

af.stand

fat.soen.lijk

k

af.wij.zend

flit.sen

kel.der

al.weer

fluit.je

knip.pen

als.nog

g

knok.ken

an.der

ga.ve

Ko.ko

b

ge.bo.ren

koel.de

be.dankt

ge.le

kreu.pel.hout

be.han.de.ling

ge.or.den.de

kwaad.heid

be.hen.dig

ge.slin.gerd

l

be.kom.me.ren

ge.sple.ten

langs.ko.men

be.le.di.ging

ge.voel

leg.gen

be.leefd

ge.wekt

Lon.den

be.stu.de.ren

gif.ti.ge

luis.tert

be.vin.den

gin.gen

m

be.vindt

glij.den

mon.ster

bo.men

glim.la.chend

me.ter

buik.pijn

goe.de

mis.te

c

h

mee.ge.no.men

cen.ti.me.ter

han.de.len

n

cha.os

he.vig

net.jes

d

heen.lo.pen

num.mer

da.den

her.stel.len

o

de.zelf.de

hier.voor

o.k

den.nen.ap.pels

ho.ge.snel.heids.trein

o.ran.je

den.nen.bos

hui.di.ge

o.ver.denkt

di.no.sau.rus

i

oer.tij.den

di.no.sau.rus.sen

ie.mand

oer.tijd

draai.en

in.gaan

on.door.dacht

dreun.de

in.ge.stapt

on.scha.de.lijk

drie.n

in.stru.ment

ont.hult

dui.zen.den

in.tre.den

oor.sprong

 

in.tus.sen

op.ge.bouwd

 

 

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

 

 

op.ge.merkt

te.loor.gaan

vijf.tig.dui.zend

op.ha.len

te.rug.zet.ten

vlie.gen.de

op.win.den

tel.kens

vo.ri.ge

op.win.ding

tem.men

voor.be.stemd

or.de.lijk

tijd.cha.os

voor.bij.schie.ten

ou.der.wet.se

tijd.klok

voor.dat

p

tijd.perk

voor.schijn

Pa.lo.ma

tijds.plan

voort.du.rend

pe.ri.o.de

toe.komst

vre.se.lij.ke

po.li.tie.he.li.kop.ters

toe.stan.den

vrien.de.lij.ker

pro.gram.ma

ton.gen

w

r

tong.pun.ten

wei.nig

re.gelt

u

wek.ker

red.ders

uit.scha.ke.len

wie.be.len

reus.ach.ti.ge

uit.zon.der.lijk

wie.belt

rust.dag

v

Wo.do

s

va.rens

won.der.baar.lij.ke

schep.pen

vei.lig.heid

woon.den

schep.per

ver.an.der.de

z

schrik.ken

ver.an.der.den

zwij.gen

schud.den

ver.dwa.len

 

sha.ken sje.ken

ver.hin.der.de

 

sla.pen.de

ver.keerd

 

slan.gen.ton.gen

ver.lo.pen.de

 

sleu.tel

ver.nie.tigd

 

sleu.tel.gat

ver.schrik.ke.lijk

 

snap.pen

ver.schrikt

 

snel.trein

ver.schrikt

 

sor.ry

ver.sprong

 

stam.pen

ver.staan

 

ste.vig

ver.stop.pen

 

stra.ten

ver.trok.ken

 

su.per.klok

ver.trouw

 

su.per.man

ver.vaar.lijk

 

t

ver.volg

 

te.le.vi.sie.zen.der

ver.wij.dert

 

 

 

 

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

 

 

Hoofdstuk7

a

dank.zij

ge.heim

 

aan.spre.ken

def.tig

ge.kend

 

ac.tie

di.rect

ge.le.zen

 

ach.ter.ste.vo.ren

dich.ter.ziel

ge.luids.vi.bra.ties

 

af.ge.vraagd

dier.baar

ge.stresst

 

af.scheids.lied

Dom.plein

ge.voe.li.ge

 

an.ten.nes

Dom.to.ren

ge.volg

 

ap.pa.raat.jes

dood.eng

ge.wa.pend

 

ap.pel.ge.bak

door.ge.ven

ge.wel.di.ge

 

ap.pel.punt

dra.den

ge.wir.war

 

Ar.thur

draad.lo.ze

ge.zel.lig

 

b

draai.or.gel

glij.dend

 

be.hulp.zaam

dro.me.rig

groot.ste

 

be.keu.ring

dro.men

h

 

be.klim.men

druk.ker

har.der

 

be.le.ve.nis

dun.ne

heer.lijk

 

be.rei.ken

e

hel.der.der

 

be.sef.fen

e.ner.giek

her.in.ne.ren

 

be.spaard

e.norm

her.in.ne.ring

 

be.ta.len

eeu.wen.lan.ge

her.ken

 

be.zoe.kers

er.van

her.ken.baar

 

bin.nen.ge.ko.men

f

her.kent

 

bo.dy

fan.tas.tisch

hier.naar.toe

 

boe.ken

fij.ne

ho.ge.re

 

bui.del

fijn.zin.ni.ge

hoe.veel

 

bui.del.tje

fijn.zin.nig

hon.der.den

 

bui.gen

film.band

hoor.de

 

c

flui.ten

Hu.bert

 

ca.fee.tje

Frank.rijk

i

 

com.pleet

func.ti.o.ne.ren

in.ge.wik.keld

 

com.po.nis.ten

g

in.spi.ra.tie

 

com.pu.ters

g.s.ms

in.stan.tie

 

cre.a.tie.ve

ge.dacht

in.stap.pen

 

d

ge.dich.ten

in.te.res.sant

 

daar.o.ver

ge.drukt

j

 

dan.sen

ge.ge.ten

jon.ge.man

 

 

 

 

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

 

 

 

 

k

neer.strijkt

s

 

kei.gaaf

neu.rie.de

s och.tends

 

klan.ken

neu.riet

scha.ter.la.chen

 

kli.maat

nieu.we

schit.te.ren.de

 

klim.men

o

scho.tel.an.ten.nes

 

ko.ning

o.ren

scho.tel.tjes

 

kof.fie

o.ver.ge.gaan

Siek.nus

 

kost.baar

o.ver.le.den

soe.pel

 

l

om.gaan

soor.ten

 

lan.ge

om.ge.ven

speel.klok

 

lap.tops

om.krin.geld

spi.ra.len

 

le.ge

on.ge.duld

stad.huis

 

li.cha.men

on.ge.loof.lijk

stad.je

 

licht.ge.vend

on.zicht.baar

ston.den

 

lied.je

ont.roe.ring

stra.ling

 

lucht.ruim

op.ge.van.gen

stuk.je

 

luis.ter

op.staan

t

 

m

or.gel

ta.fel.ron.de

 

maak.ten

ou.der

te.ge.lij.ker.tijd

 

mak.ker

p

te.le.foon.tjes

 

me.lo.die

pie.re.ment

te.rug.zie

 

mee.ge.ven

piep.klei.ne

tech.ni.sche

 

Mer.lijn

plek.je

tik.kel.tje

 

merk.waar.dig

po.len

to.ren

 

mil.joe.nen

pro.bleem

to.ren.wach.ter

 

mo.ge.lijk.he.den

pur.pe.ren

to.ve.naar

 

mo.ge.lijk.heid

pur.per

tom.toms

 

Mo.zart

r

tril.lin.gen

 

moei.lij.ker

re.kent

tril.ling

 

mu.se.um

rich.tin.gen

tuit.vor.mig

 

mu.ziek

rid.ders

u

 

mu.ziek.in.stru.men.ten

rit.mes

U.trecht

 

mu.ziek.pla.neet

rom.mel

U.trecht.se

 

n

ron.de

uit.la.chen

 

na.denk

rond.vlie.gen

v

 

na.mens

rus.ti.ge

van.nacht

 

 

 

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

 

 

van.zelf

zwe.ven.de

Ven.lo

 

ver.bin.din.gen

 

ver.frist

 

ver.kwikt

 

ver.le.den

 

ver.lies

 

ver.ont.waar.digd

 

ver.oor.za.ken

 

ver.rast

 

ver.sle.ten

 

ver.sprei.den

 

ver.stan.di.ger

 

ver.wer.ken

 

ver.werkt

 

vlak.bij

 

vloei.en

 

voer.den

 

vol.was.se.ne

 

voor.beeld

 

voor.na.me

 

voor.uit

 

voor.uit.kij.ken

 

w

 

war.mer

 

we.reld.deel

 

wie.gen

 

z

 

za.ten

 

zien.der.o.gen

 

zin.dert

 

zin.gen

 

zwa.nen

 

zwaan.ach.ti.ge

 

Zwaan.sies

 

zwaar.te.kracht

 

 

 

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

 

 

Hoofdstuk 8

a

f

l

aan.kan

fe.no.meen

le.vens.ge.vaar

aan.tref.fen

fo.to.toe.stel.len

leeg.te

al.ler.lei

g

lich.ter

an.ten.ne

gaan.de

licht.blauw

an.ti.ma.te.rie

ge.bruik

lin.ke

b

ge.heel

luid.spre.ker

ban.ge.ri.ken

ge.leer.den

luis.te.ren

be.aamt

ge.luis.terd

m

be.den.ke.lij.ke

ge.sla.pen

ma.te.rie

be.doe.ling

ge.trok.ken

maan.den

be.gon.nen

ge.tui.ge

mel.ding

be.grij.pen

ge.vaar

mil.li.me.ter

be.sef

ge.vaar.lijk

o

be.treu.ren

gi.gan.ti.sche

o.ver.ge.voe.lig

be.trok.ken

groe.pen

o.ver.ko.men

be.wust

h

o.ver.tuig

be.zorgd

hal.ve

o.ver.tuigd

bij.zet.ten

han.de.la.ren

on.be.kend

bij.zon.der

he.li.kop.ter

on.ge.luk.kig

bor.den

hier.heen

on.zicht.ba.re

bus.sen

hon.derd

ont.dekt

c

hui.zen

oor.spron.ke.lij.ke

cir.kelt

i

oor.zaak

con.tact

in.ge.ni.eur

oost.kant

d

in.vliegt

op.ge.ven

dik.ke

j

op.zoe.ken

e

jo.lig

p

e.ner.gie

k

pas.sen

e.ner.gie.bron.nen

kar.wei

pie.pen

e.ner.gie.vorm

keu.ken

po.li.tie

eer.der

ki.lo.me.ters

po.ten.tie

eeu.wig

ko.pen

pro.cent

ei.gen.ge.reid.heid

kor.daat

r

ei.gen.wijs

kraam.pjes

rich.ten

ex.pe.ri.ment

 

 

 

 

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

 

 

s

voor.ge.voe.lens

schit.te.rend

voor.wer.pen

sen.sa.tie

voor.zie.nin.gen

slok.ken

vro.lijk

spe.len

w

spek.ta.kel

waar.van

ster.ke

werk.ka.mer

su.per.gaaf

wil.de

t

wis.ten

te.gen.komt

z

Te.le.ma

ze.nu.wen

te.leur.ge.steld

zicht.baar

te.rug.ge.keer.de

zicht.baar.der

tek.sten

zwar.te

tjon.ge

zwe.ten

toe.ris.ten

 

toe.ris.ti.sche

 

toe.spre.ken

 

tou.ring.car

 

tou.ring.cars

 

u

 

ui.ter.ste

 

uit.ge.rekt

 

uit.ge.slo.ten

 

v

 

veel.be.lo.vend

 

ver.ant.woor.den

 

ver.ba.zen

 

ver.die.nen

 

ver.dween

 

ver.dwij.nen

 

ver.moe.den

 

ver.sla.gen

 

ver.wach.tin.gen

 

voel.de

 

voor.ge.ko.men

 

 

 

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

 

 

Hoofdstuk 9

a

be.sluit

de.fi.ni.tief

 

a.ro.ma

be.strij.ding

den.ker

 

a.ro.mas

be.te.kent

der.tig

 

aan.biedt

be.ves.tigt

des.kun.di.ge

 

aan.doen

be.vol.king

di.rec.teur

 

aan.ge.na.me

be.wa.ren

dij.ken

 

aan.ge.naam

be.zwe.ken

do.zen

 

aan.schijn

beel.den

dok.ter

 

aan.van.ke.lij.ke

bel.len

dok.ters

 

aar.ze.lin.gen

bla.dert

door.geeft

 

acht.tien

blau.we

drie.hon.derd

 

af.ge.lo.pen

Ble.rick

drie.maal

 

af.ge.schei.den

blijd.schap

droe.vi.ge

 

af.komt

blo.zen

droe.vig

 

al.ge.meen

boe.man

droog.de

 

al.len

bor.des

drup.pels

 

am.per

bouw.sels

e

 

ar.chie.ven

bouw.vak.kers

e.nigs.zins

 

ar.chief

bra.vou.re.hou.ding

e.nor.me

 

At.lan.ti.rs

broei.e.ri.ge

e.pi.de.mie

 

At.lan.ti.sche

bron.nen

e.re.bur.ger

 

At.lan.tis

bui.ten.ge.woon

e.re.bur.gers

 

At.lan.tis.e.ner.gie

c

ei.lan.den.rijk

 

At.lan.tis.ge.hei.men

cen.trum

el.kaars

 

At.lan.tis.tijd

char.me

el.len.de

 

au.to

chi.que

el.len.dig

 

b

Chris.tus

en.thou.si.as.me

 

be.dan.ken

com.pli.men.teert

Ep.po

 

be.doeld

con.tac.ten

er.ger

 

be.drem.meld

d

er.va.ren

 

be.dwin.gen

daar.ginds

er.va.ring

 

be.gin

daar.on.der

ern.sti.ge

 

be.hal.ve

daar.van

Eu.ro.pa

 

be.nauw.de

daar.voor

f

 

be.schik.baar

dach.ten

fa.bri.ce.ren

 

be.slis.sen

de.den

Fin.land

 

 

 

 

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

 

 

 

fles.je

ge.re.geld

hoe.ra

 

fles.sen

ge.straft

hoe.veel.heid

 

flu.we.len

ge.trof.fen

hoef.de

 

fo.to

ge.waar.schuwd

hoef.den

 

fo.to.boek

ge.zel.schap

hoog.le.raar

 

fou.ten

ge.zon.de

hui.zen.bouw

 

fout.jes

ge.zond.heid

i

 

fris.se

geu.ren

i.den.ti.fi.ce.ren

 

g

geu.ren.ge.nees.kun.de

ijs.kris.tal

 

ge.ach.te

geur.tje

in.a.de.men

 

ge.ba.seerd

glas.ka.the.dra.len

in.der.tijd

 

ge.bied

glas.ste.nen

in.di.go

 

ge.bou.wen

glun.dert

in.di.go..tis

 

ge.bouwd

Griek.se

in.ge.do.ken

 

ge.bruikt

groe.ten

in.sti.tuut

 

ge.con.cen.treer.de

gron.dig

k

 

ge.deeld

groot.moe.dig

ka.me.raad.schap

 

ge.dicht

h

ken.den

 

ge.drupt

half.naak.te

ken.ne.lijk

 

ge.duurd

har.den

ken.nis

 

ge.fe.li.ci.teerd

hart.pro.ble.men

klap.pen

 

ge.had

he.len.de

knik.ken

 

ge.hou.den

he.mel

knip.pert

 

ge.m.plan.teer.de

heer.lij.ke

koe.le

 

ge.lang

heim.wee

koel.kris.tal.len

 

ge.lo.pen

her.haalt

koel.te

 

ge.looft

her.in.ner

koorts.ach.tig

 

ge.luid

her.ken.nen

kort.om

 

ge.mist

her.stelt

kort.ste

 

ge.ne.zen

het.zelf.de

krach.ti.ge

 

ge.ne.zen.de

heu.vel.rug

Kwis.pel

 

ge.nees.kunst

hier.uit

kwis.pelt

 

ge.no.men

hin.der.lijk

l

 

ge.no.ten

hit.te

la.bo.ra.to.ri.um

 

ge.noemd

ho.ger

la.waai

 

ge.pro.gram.meerd

ho.lo.gra.fi.sche

laat.ste

 

 

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

 

 

le.go

o.gen.blik.ken

po.li.tie.ke

leef.tijd

o.ve.ri.gens

pol.ders

lei.ders

o.ver.han.di.gen

por.ties

lei.ding

o.ver.stro.min.gen

Por.tu.gal

lich.ten

of.fi.ci..le

pret.ti.ge

lie.ve

of.fi.ci.eel

pri.ma

lij.den

om.hoog

pro.fe.ten

lint.je

om.stan.dig.he.den

pro.fes.so.ra.le

loei.heet

om.vang

pro.fes.so.ren

los.la.ten

on.be.taal.baar

pro.fes.sor

los.sen

on.der.gaan

r

luid.spre.ker.tje

on.der.gang

ra.de.loos

m

on.der.houd

raad.sel

mag.neet.trei.nen

on.der.steu.nen

raads.zaal

man.nen

on.der.zoe.ken

ram.pen

me.nig.te

on.ge.luk

re.den

mee.ne.men

on.ge.twij.feld

re.ge.nen

mee.sle.pen

ont.breekt

re.ge.ring

men.se.lij.ke

ont.moe.ten

re.ken.som.men

merk.waar.di.ge

ont.roerd

re.sul.taat

mid.dag.uur

oor.log

rei.nig.de

mid.del

oos.te.lij.ke

ri.vier

mid.del.ba.re

op.ge.lucht

richt.lij.nen

mid.den

op.kijkt

Rus.land

mis.bruik

op.snui.ven

s

mis.gaan

or.ka.nen

schal.len.de

moes.ten

oud.ste

se.ri.eus

mom.pelt

p

sil.hou.et

mys.te.ri.eus

pa.ce.ma.ker

sme.ken

n

pa.leis

smoe.zen

na.gaan

Par.kin.son

snik.kend

Ne.der.land

pi.ra.mi.des

sno.ven

neer.ge.zet

pin.cet

snui.ven

noe.men

pit.ti.ge

som.ber

o

plech.tig

spaar.pot

o.ce.aan

plech.tig.he.den

Span.je

 

 

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

 

 

sta.bi.li.se.ren

trot.se

ver.tim.me.ren

sta.pe.len

trot.toirs

ver.trouw.de

stad.huis.por.taal

tu.ren

ver.van.gen

stads.brug

u

ver.voe.ren

stads.deel

u.ni.ver.si.teit

ver.voers.sys.teem

stads.plein

uit.ge.put

ver.vuld

stap.je

uit.ge.spro.ken

ver.want

stor.men

uit.ge.we.zen

ver.war.ren.de

su.per.cool

uit.leg.gen

ver.war.rend

suf.ferds

uit.rek.ken

ver.wed.den

t

uit.spra.ken

ver.wij.derd

ta.fe.reel

v

ver.zen

te.gen.ge.ko.men

van.af

ver.zoek

te.ken

vech.ters

ver.zoekt

te.leur.stel.len

Ven.lo.na.ren

ver.zwel.gen

te.rug.ge.ge.ven

ver.ant.woor.de.lijk

vi.o.let

te.rug.weg

ver.band

voed.sel.ge.brek

tem.pe.ra.tuur

ver.dampt

voel.den

tem.pels

ver.dra.gen

voer.tui.gen

ten.slot.te

ver.dwaasd