Main page course   Home                        Larilo PART 4

 

Text        spoken version

 

Words Dutch + Translation

 

De Glazen Poort

 

 

Hoofdstuk 1    Afscheid van Oma Knot

 

In Larilo is men meestal niet diepbedroefd bij een sterfgeval.

De mensen geloven dat je naar een betere wereld gaat.

Nu Oma Knot gestorven is, lijkt alles een beetje anders.

Ze was zo’n bekend figuur in het dorp.

Ze gaf altijd een opgewekte draai aan de gebeurtenissen in Larilo.

Ze was de enige die de burgemeester aankon,

als die weer eens veel te blij was met zichzelf.

 

 

 

 

Ook de oude boom op het plein is bedroefd.

Hij is net een treurwilg.

Zijn bladeren hangen slap naar beneden.

 

 

 

 

 

 

Het is nog wel zomer,

maar de atmosfeer in Larilo is nu verkild.

De boom denkt er steeds aan,

hoe Oma hem eens uit een diepe somberheid heeft gered.

 

 

 

Als je dat kunt,

moet je van goeden huize komen.

 

 

“Ik wist niet dat ik zó veel van Oma hield”, zegt Kapi.

“Ik moet er eigenlijk steeds om huilen.”

“Met mij is het precies zo”, zegt Pika.

“Hoe moet dat nu met Joep?”

Joep is de man van Oma Knot.

Hij zit stil in zijn stoel.

 

 

Gisteren leefde Oma nog.

Ze heeft toen voor het laatst met Joep en de kinderen gesproken.

 

 

Het gesprek heeft grote indruk op hen gemaakt.

 

“Schatten van me, mijn werk is klaar in Larilo”,

had Oma ernstig gezegd.

 

 

“Ik ga weg naar een andere wereld,

en ik word daar opnieuw jong.

Jullie moeten niet treuren.”

“Je hebt goed praten”, zei Joep.

“Ik blijf hier alleen achter.

Net nu ik met jou het geluk heb gevonden.”

Oma keek Joep doordringend aan en zei:

 

“Joep, je moet weten, dat ons geluk nooit verloren gaat.

 

 

Het geluk zal altijd in je geheugen blijven hangen.

 

Ik kan echter niet de loop van het leven veranderen.

 

 

Het is nu tijd voor mij om te gaan.

Ik voel dat.

En kinderen, wat ik nog wil zeggen,

de glazen ring is voor jullie.

Joep wil toch niet meer weg uit Larilo.

Hij zal daarom niets aan zo’n glazen ring hebben.

Jullie kunnen ermee gaan reizen in de ruimte en de tijd, en wijsheid verzamelen.”

 

 

“Als u niet meegaat, vind ik daar niets aan”,

zei Kapi.

“Ik ook niet”, viel Pika hem bij.

Haar stem trilde van verontwaardiging.

 

Eigenlijk was ze heel boos, dat Oma dood zou gaan.

 

Hoe haalde ze het in haar hoofd om dat te doen.

 

“Jullie zijn jong, kinderen”, zei Oma.

 

“Jullie zijn aan het leven verplicht om zelfstandig

de wereld in te gaan.

 

 

Ik ben geen kloek, die altijd op jullie

mag blijven broeden.

Het zou heel ongezond zijn,

als ik bij jullie in Larilo zou blijven.

 

Wel neem ik jullie in mijn hart mee.

Overal waar ik kom,

zullen jullie zo bij me zijn.

 

Dag alle drie, groet de burgemeester,

en de stadsdichter, tenminste als jullie hem zien.”

 

En weg was Oma.

Dood. De rode wangen werden langzaam bleek.

 

 

“Hoe kan ze dat nu doen?”,

zei Joep, en hij keek stil voor zich uit.

 

In alle stilte hebben de drie Oma in een kist gelegd, in de huiskamer.

Ze hebben haar rode strikjes in het haar gedaan.

De rode strikjes, die ze ook droeg, toen ze verliefd werd op Joep.

 

De mensen van Larilo komen aanlopen om afscheid te nemen.

 

Het erfje bij het huis is al aardig vol.

 

 

Ook de burgemeester is gearriveerd.

 

“Zij was de enige, die mij kon helpen

met moeilijke bestuurszaken”, zegt hij.

 

“En met de lastige dingen van het leven”,

voegt hij er zacht aan toe.

 

 

Clown Ploffer is ijlings gekomen met zijn Italiaanse papegaai.

 

 

 

“Oma heeft ons veel liefde gegeven”, zegt hij.

“Daarom weet Larilo nu  beter dan vroeger wat verdriet is.

Want wie liefheeft, die heeft ook soms verdriet.

 

We moeten nu dan wel aannemen,

dat ze nu naar een betere wereld is gegaan.

Net als mijn dochter Mariska.

 

 

Maar het is ook zo, dat het erg koud om het hart wordt,

als wij deze dierbare mensen moeten missen in onze eigen wereld.

Op dit moment kan deze clown even niet lachen.”

De papegaai bijt Oma even in een oor.

 

 

“Wakker worden”, zegt hij met een snik in zijn snavel.

Ja, als dat kon.

 

“Dit heb ik allemaal niet voorzien in mijn glazen bol”,

zegt Asteria, die nu met haar zoontje Goean bij de kist staat.

Zij is de beste vrouw, die ik in mijn leven ontmoet heb.

 

Ze was als een moeder voor me.

Goean legt bloemen aan de voeten van Oma.

En hij geeft Joep een hand.

“Fijn dat jullie er zijn”, zegt Joep dan.

Hij praat weer.

 

“Ik stel voor, dat we ter ere van Oma enkele dierbare liedjes gaan zingen”,

zegt de burgemeester.

"Liedjes die in Larilo bekend zijn geworden

na Oma’s reis met de glazen koffer."

 

 

Heel Larilo zingt vervolgens het lied uit Irak.

 

En daarna klinkt in de schemer het Venloos lied:

 

 

Als de sterren daarboven stralen

 

en als de maan daar boven Herungen hangt

 

 

 

en dan ergens in het groen verscholen

 

de nachtegaal een liefdesliedje zingt,

 

 

dan wil ik wandelen met mijn meisje naar Schandelo

 

en dan wil ik haar  kussen bij de Venkoelen naast een paadje.

 

 

 

Joep moet huilen.

De herinneringen worden hem te machtig.

Zijn tranen vallen op de bloemen,

die rondom de kist liggen.

Hij sluit samen met Kapi en Pika de kist.

De agenten van Larilo nemen de kist op, en dragen hem naar buiten.

Ook de jonge agent Blom is erbij.

 

De stoet gaat nu richting het plein.

 

 

De burgemeester heeft namelijk besloten,

dat Oma wordt begraven bij de oude boom.

Op het graf zal een kopie van een beeld van de kunstenaar Tajiri worden geplaatst.

Het beeld van Mevrouw Goliath.

“Want had mevrouw Knot niet de kracht van een reuzin?”,

zei hij.

 

 

glazen poort – stikla arka

afscheid - atvadas

men - ļaudis

meestal – parasti

diepbedroefd - ļoti skumji

sterfgeval - nāve

mensen - cilvēki

geloven – ticēt / domāt

betere wereld -  labāka pasaule

gestorven – perfectum of nomirt

alles lijkt een beetje anders - viss šķiet nedaudz atšķiras

figuur - persona

bekend - labi pazīstams

dorp - ciemats

ze gaf een opgewekte draai aan de gebeurtenissen -  viņa padara visu pozitīvu

de enige –  tikai viens

burgemeester  – mērs

aankunnen - spēj vadīt

veel te blij  – pārāk daudz iepriecināts

met zichzelf -  pats ar sevi

ook - arī

oud - vecs

boom – koks

plein – laukums

bedroefd - bēdīgs

net - tieši tā

treurwilg – (? sēru) vītols

bladeren – lapas

hangen - pakārt

slap - mīksts

naar beneden – lejup

nog wel - tomēr
zomer - vasara

maar – bet

atmosfeer - atmosfēra

verkild - kļuvis auksta

denken - domāt

steeds - vairāk atkal

een diepe somberheid - dziļs drūmums

gered – perfectum of glābt

als je dat kunt - ja jūs varat darīt

moeten - vajag

van goeden huize komen - ir lielisks

ik wist - es zināju

zoveel – tik daudz

ik hield van - man patika

eigenlijk - īsti

precies - tieši tā

man - vīrs

zit – sēž

stil – kluss

stoel - krēsls

gisteren – vakar

leefde - bija dzīva

voor het laatst - pēdējo reizi

ze heeft gesproken - viņa runāja

met de kinderen- ar bērniem

gesprek - saruna

grote indruk gemaakt –dziļi iespaidoja

schat – mīlulis / dārgais

mijn werk - mans darbs

klaar - gatavs

ernstig – nopietns

gezegd – perfectum of teikt

Ik ga weg - es atstāju

een andere wereld - cita pasaule

ik word daar opnieuw jong – tur es atkal kļūšu jauna

jullie moeten niet treuren -  lūdzu,  nebēdāties

je hebt goed praten -  tu runā pārāk labi tagad

ik blijf hier alleen achter -  man ir vientulīg palikt

net nu - tieši tagad

ik heb met jou het geluk gevonden - atradu laimi ar jums

keek aan - paskatījās uz

doordringend -  caururbjošs

je moet weten -  jums jāzina

ons geluk – mūsu laime

nooit - nekad

verloren gaan - nepazudīs

altijd  – vienmēr

geheugen – atmiņas

blijven hangen - palikt

Ik kan niet - Es nevaru

de loop van het leven - dzīves cikls

veranderen - mainīt

het is tijd voor mij om te gaan - ir pienācis laiks man aiziet

voelen - just

ik wil nog zeggen -  es joprojām gribu pateikt

de glazen ring -  stikla gredzenu

is voor jullie -  pieder tev

wil niet meer weg uit - nevēlas atstāt

hij zal niets hebben aan -  nav lietderīgs viņam

ermee - ar gredzenu

reizen - ceļot

in ruimte en tijd - telpā un laikā

wijsheid - gudrība

verzamelen - savākt

als u niet meegaat -  kad mēs ceļojam bez jums

ik vind daar niets aan - man nepatīk

viel bij – piekrita / apstiprināja

stem - balss

trillen - vibrēt

verontwaardiging – (ir) neapmierināts

eigenlijk - patiesībā

heel boos - ļoti  dusmīga

dood zou gaan -  nomira

hoe haalde ze het in haar hoofd - kā viņa  uzdrīkstējās

doen - darīt

jong - jauns

kinderen - bērni

verplicht - nepieciešams

aan het leven - dzīvībam

zelfstandig - neatkarīgs

de wereld ingaan - ieiet pasaulē

geen – nekāda

kloek -  perētāja

blijven - palikt

broeden -  perēt

ongezond - neveselīgs

nemen - ņemt

mee - kopā

in mijn hart - manā sirdī

overal - visur

waar – kur

alle drie – viss 3

groeten - sveicināt

burgemeester  – mērs

stadsdichter -  par pilsētas dzejnieks

tenminste –  vismaz

jullie zien hem - redzat viņu

weg - projām

rode wangen - sarkani vaigi

bleek worden - nobālēt

keek – skatījās

stil - kluss

voor zich uit - priekšā viņam

in alle stilte - klusi

ze hebben gelegd - viņi ir ielikuši

kist - zārks

huiskamer - dzīvojamā istaba

rode - sarkans

strikje – maza sasieta lente

droeg - valkāja

verliefd worden -  sākt iemīlēties

mensen - cilvēki

komen aanlopen - iet uz māju

afscheid nemen - piedāvāt savu līdzjūtību / pēdējā apmeklējuma

erfje – mazs pagalms

bij het huis - pie mājas

al – jau

aardig vol – diezgan pilns

burgemeester  – mērs

is gearriveerd - ir ieradies

zij was de enige - viņa bija tikai viena

kon mij helpen - varētu man palīdzēt

bestuurszaak -  pārvaldības jautājums

moeilijk - grūts

lastige dingen van het leven - grūtās lietās dzīvē

voegt er aan toe - piebilst

zacht - klusi

ijlings - ātri

clown - klauns

is gekomen -  ir pienācis

met - kopā ar

Italiaans - Itāliešu

papegaai - papagailis

heeft ons veel liefde gegeven - ir devusi mums daudz mīlestība

daarom - tādēļ

Larilo weet beter dan vroeger  – Larilo zina labāk nekā agrāk

verdriet - skumjas

want - jo

wie liefheeft -  kurš mīl

soms - dažreiz

we moeten aannemen -  mums ir jāuzņemas

ze is naar en betere wereld gegaan -  viņa devās uz labāku pasauli

net als -  tieši tā

mijn dochter - mana meita

maar - bet

het wordt koud om het hart -  tas kļūst auksts ap sirdi

deze dierbare mensen - šie dārgie cilvēki

we moeten missen -  mums ir ko zaudēt

in onze eigen wereld -  mūsū pašū pasaulē

op dit moment - pašlaik

kan niet lachen -   nevar smieties

even - īsu laiku

bijt - kož

oor - auss

wakker worden - mosties

zeggen – teikt

snik – šņukst

snavel – knābis

voorzien – prognozēt / pareģot

glazen – stikls

bol - bumba

haar zoontje - viņas mazs dēls

de beste vrouw - vislabākā sieviete

ik heb ontmoet in mijn leven - es esmu satikusi savā dzīvē

ze was als een moeder voor mij - viņa bija kā māte man

bloemen - ziedi

voeten - pēdas

een hand geven - sarokoties

fijn - labi

praten – runāt

weer – atkal

voorstellen – ierosināt

ter ere van - par godu

enkele dierbare liedjes - dažas iemīļotas dziesmas

zingen – dziedāt

bekend - labi pazīstams

reis - ceļojums

glazen - stikls

koffer – ceļasoma / kofferis

heel – viss

vervolgens - tad

daarna - tad

klinken -  skaņas

schemer - krēsla

Venloos – Venlo dialekts

als – ja / kad

sterren - zvaigznes

daarboven - virs

stralen - spīdēt

maan - mēness

Herungen - vācu ciems

hangt – ir

ergens – kaut kur

in het groen - zaļā

verscholen - slēptās

nachtegaal - lakstīgala

liefdesliedje - mīlestība + dziesma

wandelen – pastaiga

met mijn meisje - kopā ar savu meiteni

Schandelo - holandiešu ciems

kussen - noskūpstīt

Venkoelen – purva ūdeņi

naast – blakus

een paadje – mazs ceļš

huilen – raudāt

herinneringen – atmiņas

worden hem te machtig – ir pārāk lielas / sāpigās

tranen – asaras

vallen – nokrīt

sluiten - noslēdz

agenten - policisti

opnemen - ņemt

kist - zārks

dragen - turēt

naar buiten - ārpusē

jong – jauns

erbij - klāt

stoet - parāde

richting – pusē / virzienā

plein - laukums

namelijk - proti

besloten - nolēma

begraven - apglabāt

oude boom – vecs koks

graf - kaps

kopie – kopija

beeld – skulptūra

kunstenaar - mākslinieks

geplaatst - novietota

mevrouw – dāma 

kracht - jauda

reuzin - sieviete gigants

 

 

 

Words in syllables

a

d

ge.luk

 

a.gen.ten

daar.bo.ven

ge.maakt

 

a.gent

daar.na

ge.plaatst

 

aan.kon

daar.om

ge.red

 

aan.lo.pen

die.pe

ge.sprek

 

aan.ne.men

diep.be.droefd

ge.spro.ken

 

ach.ter

dier.ba.re

ge.von.den

 

af.scheid

din.gen

ge.wor.den

 

al.le

doch.ter

ge.zegd

 

al.le.maal

door.drin.gend

Gie.len

 

al.leen

dra.gen

gis.te.ren

 

al.tijd

e

gla.zen

 

an.de.re

e.ni.ge

Go.li.ath

 

an.ders

e.re

Goe.an

 

As.te.ri.a

e.ven

goe.den

 

at.mos.feer

ech.ter

gro.te

 

b

ei.gen

h

 

be.droefd

ei.gen.lijk

haal.de

 

be.gra.ven

en.ke.le

han.gen

 

be.kend

er.bij

He.run.gen

 

be.ne.den

er.gens

heb.ben

 

be.slo.ten

er.mee

hel.pen

 

be.stuurs.za.ken

erf.je

her.in.ne.rin.gen

 

be.te.re

ern.stig

hoofd.stuk

 

be.ter

f

hui.len

 

beet.je

fi.guur

hui.ze

 

bes.te

g

huis.ka.mer

 

bla.de.ren

ge.ar.ri.veerd

i

 

blij.ven

ge.beur.te.nis.sen

I.rak

 

bloe.men

ge.daan

I.ta.liaan.se

 

bo.ven

ge.gaan

ij.lings

 

broe.den

ge.ge.ven

in.druk

 

bui.ten

ge.heu.gen

j

 

bur.ge.mees.ter

ge.ko.men

jon.ge

 

c

ge.legd

jul.lie

 

co.py.right

ge.lo.ven

 

 

 

 

 

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

 

 

k

n

stads.dich.ter

 

Ka.pi

na.me.lijk

ster.ren

 

kin.de.ren

nach.te.gaal

sterf.ge.val

 

kleur.re.li.ëf

ne.men

stra.len

 

ko.men

o

strik.jes

 

ko.pie

o.ma

t

 

kof.fer

O.ma’s

Ta.ji.ri

 

kun.ste.naar

o.ver.al

ten.min.ste

 

kus.sen

on.ge.zond

tra.nen

 

l

ont.moet

treu.ren

 

la.chen

op.ge.wek.te

treur.wilg

 

La.ri.lo

op.nieuw

tril.de

 

lang.zaam

ou.de

v

 

las.ti.ge

p

val.len

 

le.ven

pa.pe.gaai

Ven.koe.len

 

leef.de

paad.je

Ven.loos

 

let.ter.gre.pen

Pi.ka

ver.an.de.ren

 

lied.jes

Plof.fer

ver.driet

 

lief.de

pra.ten

ver.kild

 

lief.des.lied.je

pre.cies

ver.liefd

 

lief.heeft

r

ver.lo.ren

 

lig.gen

rei.zen

ver.ont.waar.di.ging

 

m

reu.zin

ver.plicht

 

Ma.ris.ka

rich.ting

ver.scho.len

 

me.tho.de

ro.de

ver.vol.gens

 

me.vrouw

rond.om

ver.za.me.len

 

mee.gaat

ruim.te

voe.ten

 

meest.al

s

voor.zien

 

meis.je

sa.men

vroe.ger

 

men.sen

Schan.de.lo

w

 

mis.sen

schat.ten

wak.ker

 

mo.ment

sche.mer

wan.de.len

 

moe.der

se.rie

wan.gen

 

moe.ten

sna.vel

we.reld

 

moei.lij.ke

som.ber.heid

we.ten

 

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

 

wer.den

wijs.heid

wor.den

z

zeg.gen

zelf.stan.dig

zich.zelf

zo.mer

zoon.tje

zul.len

 

CheckStat