Main page course    Home

 

Main differences in sounds  Nĭderlande  -  Latvija

 sound

        sound description                           Spoken examples: see below

short a

More back in the mouth.  Like Geman verhaften

aa &

long a *

ā    ……..►  like German Die Tat

short e with accent

Like English best or German Herr

short e without accent

Like English the

ee &

long e *

ē    ……..►  Like German sehr

short i

Sharp and short ……..► Like English a bit

ie &

long i *

ī     ……..► Like English here, Like German hin

short u

Very different from Latvian  ……..►About like English to cut

uu &

long u *

Very different from Latvian  ……..► Like German die Tür

oe

u ……..►  Like German nur gut

short o

Like English top and German Porträt

oo &

long o *

Like English boat and German Botschaft

ui

Like French oeil and acceuil

Listen also to the spoken examples below

ei and ij

different from Latvian …….►A little bit like German die Eiche or Leihambt    But not like ‘a

k

Like English and German k   (not hard palate)

l

Like English and German l    (not hard palate)

n

Like English and German n   (not hard palate)

r

Softer than Latvian r. Like English and German r

c

s or k   circus = sirkus

sj

like Latvian ž

v

like English very or Geman viel

w

like Latvian v

g  or ch

like Latvian h(r )

ng

Like English sing and German singen

nk

speak ngk

*) You find a long a  o  u  i en e  in an open syllable

Long sound: a.pen  o.pen  bu.ren  be.ren  li.bel

Short sound: tap.pen  bof.fen  hulp  kers  lip.pen

 

 Examples

 

Spoken words

short a

kat  ram ballen

aa &

long a

aap ramen raken

short e with accent

bel kers rendier

short e without accent

de me geloof

ee &

long e

eet eend veel

short i

kip dit gil

ie &

long i

trampoline dier dienen

short u

hut rust dutten

uu &

long u

muur vuren duvel

oe

boer hoeven boeken

short o

kop bollen botsen

oo &

long o *

koop horen loods

ui

huis ruilen duiken

ei and ij

mei rijen kijken hei

k

kopen kilo bedrukt

l

los langs  beleven

n

naar kraan namens

r

rood beroofd

c   (ç = s)

cactus circus reçu

sj

kosjer sjoelen sjabloon

v

veel beleven voortaan

w

wereld geweld bewateren

g  or ch

geld graag beginnen lachen gezicht

ng

lang ding belangrijk

nk

koninkrijk koninkje lonken