Home

E-books †††††††† PDF-versie

 

 

Larilo 1 lijst

 

Contact: rhegie2@planet.nl

Inleiding en hoofdstuk 1††††

woordenlijst

 

 

al.le

mid.dag

al.tijd

Moe.der

bad.ka.mer

na.tuur.lijk

be.nieuwd

o.gen

bij.na

om.dat

bin.nen

on.ge.poets.te

blin.kend

Pi.ka

blon.de

pie.ken

bof.ferd

plak.ken

bou.wen

plan.ne.tje

bui.ten

plof.fen

cir.cus

poet.sen

clip.art

poetst

dorps.plein

reu.zen.rad

draai.mo.len

snuf.ferd

druk.te

spie.gel

e.ven

spook.huis

ei.gen

sprook.jes.dorp

ei.gen.lijk

tan.den

gi.ga.gro.te

tan.den.bor.stel

gro.te

te.gen

ha.ren

te.ke.ning

he.kel

te.nen

he.le.maal

tus.sen

hon.ger

twee.ling

huis.je

uit.rus.ten

je.wel.ste

van.daag

jon.ge.tje

ver.baasd

Ka.pi

ver.der

kan.ten

voor.bij

ker.mis

vracht.wa.gens

ker.mis.men.sen

wa.ter

kij.ken

wan.de.len

krul.len

wip.neus

lach.spie.gels

woon.wa.gens

La.ri.lo

zit.ten


 

 

 

Hoofdstuk 2

woordenlijst

 

 

ach.ter.kant

lan.ge

 

al.le.maal

le.pel

 

an.de.re

moe.ten

 

an.ders

moei.lijk

 

be.we.gen

neus.ga.ten

 

be.weegt

nie.mand

 

bin.nen.kant

nijl.paar.den.tong

 

bol.le

om.hoog

 

de.zelf.de

on.der

 

dik.ke

pla.fond

 

e.ven

plot.se.ling

 

el.kaar

pre.cies

 

fa.mi.lie

pro.beert

 

ge.beu.ren

ra.ken

 

ge.luk.kig

ra.re

 

gi.raf

reu.zen.le.pel

 

grap.pig

reu.zen.stof.zui.ger

 

heb.ben

sa.men

 

het.zelf.de

stel.ten

 

ho.ren

stie.kem

 

hoed.je

stuk.je

 

hoek.je

te.ge.lijk

 

hol.le

tent.zeil

 

hoof.den

ui.ter.ste

 

ie.mand

vast.hou.den

 

ka.pot

vijf.en.ze.ven.tig

 

kerk.klok

vre.se.lijk

 

ko.men

wip.neu.zen

 

ko.pen

zacht.jes

 

la.chen

zou.den

 

la.ter

zul.len

 

 

 

 


 

Hoofdstuk 3

woordenlijst

 

bib.bert

op.tre.den

bui.ten

pa.pe.gaai

draai.en

pra.ten

dur.ven

prach.tige

e.cho.woon.wa.gen

reu.zen.schoen 

ech.te

ro.de

er.in

sla.pen

er.op

snur.ken

fluis.tert

snur.ker

ge.ko.men

ta.fel

ge.legd

ta.fel.kleed

ge.woon

trap.je

ge.zegd

twin.tig

glit.ters

van.a.vond

grie.ze.lig

ve.ren

ho.ren

ver.schrikt

I.ta.li.aan.se

ver.tel.len

jul.lie

vin.den

ker.mis.pa.pe.gaai

voor.zich.tig

klim.men

we.reld

krij.gen

wij.zen

kun.nen

wil.len

luis.te.ren

zacht.jes

muur.vast

zo.als

o.pen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Hoofdstuk 4

woordenlijst

 

al.leen

maak.ten

al.ler.mooi.ste

mee.doet

be.gra.ven

men.sen

be.ter

moes.ten

Bo.ven.dien

na.gel

clowns.neus

op.ge.wek.te

clowns.wed.strijd

ou.de

doch.ter.tje

pink.te

don.ke.re

Plof.fer

ge.beur.de

praat.je

ge.bo.gen

prach.ti.ge

ge.maakt

prij.zen

ge.weest

scher.pe

ge.zel.li.ge

schie.ten

ge.zet

schiet.tent

grap.jes

spe.ci.a.le

had.den

te.leur.stel.len

he.mel

u.ren

heet.te

ver.driet

hel.pen

ver.gat

hou.den

ver.schrikt

ie.der

ver.telt

kin.de.ren

vorm.de

kwa.men

vro.lijk

let.ters

wa.ren

lie.pen

wil.len

Ma.ris.ka 

zo.mer.prijs

 

 


 

Hoofdstuk 5

Woordenlijst

 

 

aan.dacht

me.ter

 

aar.dig

me.vrouw

 

As.te.ri.a

mer.ken

 

be.ne.den

mop.pert

 

bloe.men

o.ma

 

bo.ven

par.don

 

Daar.om

re.gen.pijp

 

dak.goot

roe.pen

 

ge.le

schoe.nen

 

ge.lijk

sna.vel.kap.je

 

ge.loof

tul.pen.bol

 

ge.me.ne.rik

ui.len.bal

 

ge.noeg

uils.kui.ken

 

ge.re.pa.reerd

ver.beel.ding

 

ge.snurkt

ver.haal

 

ge.verfd

vlie.ge.ren

 

ge.wel.dig

vlie.ger

 

gla.zen

vlie.gers

 

grap.je

vo.gel

 

hal.lo

waar.om

 

hal.ve

waar.zeg.ster

 

heb.ben

wel.ke

 

ja.ren

wie.belt

 

jon.gen

zach.te

 

klei.ne

ze.ker

 

knik.ke.ren

zich.zelf

 

koek.jes

 

 

ma.ken

 

 

me.teen

 

 

 


 

Hoofdstuk 6

Woordenlijst

 

 

a.gen.ten

mid.den

 

a.gent

nau.we.lijks

 

ant.woordt

no.dig

 

baas.je

o.pen

 

ban.gig.heid

op.zij

 

be.keu.ren

oud.ste

 

bo.ven.dien

pa.pier

 

bo.ven.ste

park.vij.ver

 

de.ze

pi.lo.ten.ver.keer

 

een.den

plak.sel

 

ge.bracht

po.li.tie.man.ne.tje

 

ge.vaar

po.ten

 

ge.wor.den

rom.mel.tjes

 

ge.zicht

slacht.of.fers

 

han.den

sna.vel

 

he.le

spron.ge.tje

 

heb.ben

spul.len

 

hel.pen

stoel.tje

 

ho.ger

val.len

 

hoog.te.vrees

vast.knij.pen

 

hou.ten

ver.ge.ten

 

hui.len

vij.ver

 

jong.ste

vin.gers

 

ker.mis.plein

vlie.gen

 

kor.daat

vlie.ger.touw

 

ku.kelt

Vol.gens

 

la.ten

wa.ter.ski.Žn.

 

lat.jes

wa.ter.skií.s

 

Me.teen

zoe.ken

 

 

 

 


 

Hoofdstuk 7

Woordenlijst

 

al.les

me.vrouw

 

ar.res.te.ren

mees.tal 

 

be.dor.ven

mees.te

 

be.slag

ne.men

 

beet.je

net.jes

 

bel.len

o.gen

 

bib.bert

o.ver

 

bo.ter

o.ver.ge.ble.ven

 

bo.ter.smok.ke.laars

o.ver.ge.ven

 

bren.gen

op.ne.men

 

com.pleet

pak.jes

 

di.ar.ree

po.li.tie.bu.reau

 

dik.ke

praat.jes

 

don.ker

rie.pen

 

e.ten

rus.tig

 

g.s.m.

slacht.of.fers

 

ge.daan

smok.kel.bo.ter

 

ge.hoord

smok.kel.waar

 

ge.kocht

span.nend

 

ge.me.ne

stie.kem

 

gis.te.ren

stu.ren

 

Goe.an

su.per.markt

 

gooi.en

sui.ker

 

haan.tje

te.rug

 

hand.boei.en

to.ver.heks

 

i.dee

tra.nen

 

in.tus.sen

treu.rig

 

jeu.ken

troos.ten

 

ker.mis.wa.gen

uit.ge.schol.den

 

kic.ken

uit.zoe.ken

 

kij.ken

va.der

 

krij.gen

van.mor.gen

 

la.bo.ra.to.ri.um

ver.gif.tigd

 

le.lij.ke

ver.kla.ring

 

le.lijkst

ver.ko.pen

 

le.ren

wer.den

 

le.ven

wor.den

 

les.je

zon.de

 

lie.ve

zoon.tje

 


 

Hoofstukje 8

Woordenlijst

 

hoofd.stuk.je

af.scheid

jon.ge

ge.no.men

ve.gen

schud.de

taak.straf

mooi.e

ge.ge.ven

vie.len

ba.zen

snik.te

blij.ven

vol.gend

fat.soen.lijk

rot.dag

ge.draagt

spi.na.zie

fo.to

daar.o.ver

af.ge.bro.ken

boek.je

 

 

 

CheckStat