Main page course   Home

 

Text        spoken version

 

Words Dutch + Translation

 

Hoofdstuk 4      Het verdriet van baas Ploffer

 

De papegaai vertelt:

Baas Ploffer van de schiettent

heeft mij gemaakt.

Baas Ploffer was een opgewekte man.

De mensen maakten graag

een praatje met hem.

Je werd altijd weer blij van zo’n praatje.

Hij had een lief vrolijk dochtertje.

Ze heette Mariska. 

Baas Ploffer maakte zelf

de prijzen.

Ieder jaar maakte hij

een speciale zomerprijs.

Zo was ik ook een zomerprijs.

De allermooiste.

Mariska kon uren

naar me kijken.

Je bent zo mooi, jij papegaai,

zei ze dan vaak te.gen mij.

De papegaai pinkte

een traan weg uit zijn oog.

Pas op met die scherpe nagel

bij je oog, zei Pika.

Op een dag werd Mariska ziek.

Ze werd heel mager

en ze was steeds moe.

Baas Ploffer zat de hele dag

bij haar bed.

De schiettent bleef dicht.

Ik zat alleen in een donkere hoek .

Mariska werd niet beter.

Ze ging dood.

Ze werd toen begraven.

De kinderen van de kermis

liepen achter de kist.

Ze hadden mij op de kist gezet.

Toen gebeurde er iets geks.

Wat eigenlijk niet kan gebeuren.

Ik moest huilen.

Terwijl ik een namaakdier ben.

Ik moest huilen door het verdriet

van  Baas Ploffer.

Hij  liep zo gebogen met een bleek hoofd,

het was heel erg om te zien.

Ik merkte ook

dat ik kon bewegen.

Ik vloog op, hoog de lucht in.

In de blauwe hemel

vormde ik in mijn vlucht

de letters van haar naam.

En nog wat.

MARISKA PLOFFER GROET JULLIE ALLEMAAL.

Ik vergat even alles.

Ook hoe mooi ik toch ben.

Ik dacht alleen aan Mariska

en haar vader.

Dat ik Baas Ploffer moest helpen

met zijn verdriet.

 

Dat viel niet mee.

Ploffer vond het niet meer leuk

in de schiettent.

Weinig  mensen kwamen nog schieten.

Gezellige praatjes

waren er niet meer.

Dat ging maanden zo door.

 

Toen op een dag hadden de kinderen

van de kermis een plan.

Want baas Ploffer moest weer lachen.

Een jongen , Daan heet hij,

stapte op hem af.

Baas Ploffer wij willen

een clownswedstrijd  houden.

Kunt u ons helpen met de grapjes.

Baas Ploffer had niet veel zin.

Maar hij wilde de kinderen

niet teleurstellen.

Bovendien waren het vriendjes

geweest van Mariska.

Ik wil het doen, als de papegaai meedoet ,

zei Baas Ploffer.

Ik riep toen verschrikt :

Ik wil alleen geen rode clownsneus

op mijn eigen prachtige neus !

De kinderen moesten erg lachen.

En Baas Ploffer moest ook lachen.

Voor het eerst na al die maanden.

En toen moest ik weer huilen.

Van blijdschap.

En weet je wie daar onder de tafel slaapt?

Dat is Clown Ploffer.

Hij treedt nu samen met mij op,

in de oude schiettent. Voor de kinderen.

 

 

 

 

verdriet - skumjas

baas - boss

schiettent - šautuve

was - bija

opgewekt - jautrs

man - vīrietis

een praatje maken - runāt

graag - labprāt

werd - kļūt (past time)

blij - iepriecināts

praatje - tērzēšana

lief - jauks

vrolijk - jautrs

dochtertje - maza meita

heten - ar nosaukumu

maken - taisīt

prijs - balvu

jaar - gads

ieder - ikviens

zomer - vasara

allermooiste - viss daiļākais

uur - stundas

kijken - skatīties

tegen mij - pret mani

vaak - bieži

wegpinken - slaucīšana

traan - asara

uit zijn - no viņa

oog - acs

pas op - esi uzmanīgs

scherp - ass

nagel - nags / ķetna

dag - diena

ziek - slims

mager - kaulaina / tieva

moe - noguris

bed - gulta

blijven - palikt

dicht - slēgts

alleen - viens pats

donker - tumšs

hoek - stūris

beter worden - kļūt veseliem

doodgaan - mirt

begraven - apglabāt

toen - tad

kinderen - bērni

achter - aiz

kist - zārks

gezet - likt

gebeuren - notikt

huilen - raudāt

moest (past time of moeten) - vajag

namaakdier - mākslīgs dzīvnieks

gek - savāds

gebogen - nodurtu / noliektu galvu

bleek - bāls

hoofd - galva

erg - bēdīgs

bewegen - kustība

vloog (past time of vliegen) - lidoja 

hoog - augsts

lucht - debesis

blauw - zils

hemel - debesis

vormen - taisīt

vlucht - lidojums

letter - burts

naam - vārds

groeten - sveicināt

vergat (past time of vergeten) - aizmirst

alle - viss

dacht (past time of denken) - domāt

viel niet mee - nebija viegli

weinig - daži

gezellig - patīkami

doorgaan - turpinājās

maanden - mēnešus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

afstappen op - gājiens līdz

wedstrijd - sacensības

grapje - joks

zin hebben - vēlētos darīt

teleurstellen - pievilt

bovendien - turklāt

 

 

 

 

meedoen - pievienoties

riep (past time of roepen) - skaļi sauca

prachtig - daiļš

neus - deguns

eigen - savs

 

 

 

 

 

 

voor het eerst - pirmo reizi

weten - zināt

blijdschap - prieks

 

 

 

 

optreden - izpildīt

Words in syllables

Hoofdstuk 4

woordenlijst

al.leen

maak.ten

al.ler.mooi.ste

mee.doet

be.gra.ven

men.sen

be.ter

moes.ten

Bo.ven.dien

na.gel

clowns.neus

op.ge.wek.te

clowns.wed.strijd

ou.de

doch.ter.tje

pink.te

don.ke.re

Plof.fer

ge.beur.de

praat.je

ge.bo.gen

prach.ti.ge

ge.maakt

prij.zen

ge.weest

scher.pe

ge.zel.li.ge

schie.ten

ge.zet

schiet.tent

grap.jes

spe.ci.a.le

had.den

te.leur.stel.len

he.mel

u.ren

heet.te

ver.driet

hel.pen

ver.gat

hou.den

ver.schrikt

ie.der

ver.telt

kin.de.ren

vorm.de

kwa.men

vro.lijk

let.ters

wa.ren

lie.pen

wil.len

Ma.ris.ka

zo.mer.prijs

 

 

CheckStat